Algemene Voorwaarden

Reglement en Algemene Voorwaarden

1. Dit reglement en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van de Friesche Balletschool, hierna te noemen: de balletschool.

2. Elke leerling verplicht zich te houden aan de huisregels van de balletschool.

3. Elke leerling zal de faciliteiten van de balletschool geheel op eigen risico volgen. Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op de balletschool. De balletschool zal geen enkele claim accepteren.

4. Elke leerling is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, diefstal, verduistering of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan de balletschool niet aansprakelijk gesteld worden.

5. Door de leerling berokkende schade is op de leerling verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

6. De balletschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel de inschrijving onverwijld in te trekken en de toegang tot de lessen te ontzeggen.

7. Indien de leerling de huisregels/reglement overtreedt, heeft de balletschool het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van het betaalde lesgeld.

8. Het lesrooster wordt door de balletschool vastgesteld. Wijzigingen voorbehouden.

9. Sluiting tijdens feestdagen, vakanties of andere onvoorziene omstandigheden leidt niet tot lesgeldvermindering of teruggave.

10. De balletschool kan te allen tijde nader te bepalen regels stellen.

 

INSCHRIJVEN

1. Door geïnteresseerden kan één gratis proefles worden gedaan. Deze is aan te vragen via het inschrijfformulier. Indien men na de proefles niet door wil gaan met de cursus kan dit zowel mondeling bij de docent als schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

2. De lesovereenkomst wordt aangegaan voor het gehele dansseizoen, tenzij anders vermeld (korte cursus of strippenkaart).

3. Nieuwe cursisten kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier.

4. Ingeschreven leerlingen kunnen tot 15 augustus mondeling of per mail hun deelname voor het nieuwe dansseizoen toezeggen.

 

LESGELD EN FACTURERING

1. Facturen kunnen voldaan worden middels iDeal of overschrijving.

2. Bij inschrijving is de verantwoordelijke verplicht om voor het hele dansseizoen te betalen.

3. Iedere cursist heeft de keuze om in één keer aan het begin van het jaar (september) of in twee delen (september en januari) gefactureerd te worden. In overleg is het mogelijk in 3 of 4 termijnen te betalen, hier komt dan €10,- administratiekosten per termijn over heen. Bij inschrijving stemt u in met verplichting tot betaling van het aangegeven lesgeld bedrag voor het gehele cursusjaar.

4. Binnen veertien dagen na de eerste les dient de factuur te zijn voldaan.

5. Restitutie is niet mogelijk.

6. Indien het lesgeld niet tijdig wordt betaald, ontvangt u een herinnering en dient u binnen 14 dagen het openstaand bedrag, vermeerderd met €5,00 administratiekosten, te voldoen.

7. De balletschool zal na vier weken van uitblijven van betaling de deelname schriftelijk beëindigen.

8. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten en wijzigingen.

9. De lesgeldtarieven kunnen ieder schooljaar worden aangepast.

10. Het overeengekomen lesgeldbedrag is ook verschuldigd als de leerling enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van de balletschool. Uitzonderingen zijn slechts mogelijk wanneer de balletschool hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

UITSCHRIJVEN

1. De overeenkomst tussen de leerling en de balletschool kan door de leerling enkel van 1 juni tot en met 1 september opgezegd worden, anders gaat bij betaling van de factuur het nieuwe dansseizoen weer in.

2. Uitschrijving kan mondeling of per e-mail naar info@friescheballetschool.nl.

3. Eventuele achterstallige betalingen dienen na uitschrijving direct voldaan te worden.

4. Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is afgemeld, blijft u lesgeldplichtig en wordt het lesgeld zonder meer opgeëist.

Contactgegevens

Friesche Balletschool
Bagijnestraat 55a
8911DN Leeuwarden
info@friescheballetschool.nl